Privaatsuspoliitika

DEXTERA UAB PRIVAATSUSPOLIITIKA REEGLID
Vastu võetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta

I. ÜLDSÄTTED

 1. Dextera.eu privaatsuspoliitika reeglid sätestavad peamised isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemise eeskirjad, kui andmesubjekt kasutab Dextera.eu osutatavaid teenuseid.
 2. Nende privaatsuspoliitika reeglite eesmärk on kaitsta Dextera.eu veebilehte sirvinud andmesubjekti isikuandmeid ebaseadusliku kasutamise eest.
 3. Andmesubjekte loetakse käesoleva privaatsuspoliitika reeglitega tutvunuks, kui nad annavad oma nõusoleku nõustumaks reeglite ja tingimustega, mille lahutamatuks osaks on käesolevad privaatsuspoliitika reeglid, edastades teatud infot või vormistades ostutellimust.
 4. Nende privaatsuspoliitika reeglite eesmärk on reguleerida isikuandmete töötlemist Dextera.eu veebilehel vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusele ja muudele sellega seotud seadustele.
 5. Ettevõte kogub andmesubjektide poolt vabatahtlikult e-posti teel või meie veebilehe kasutamisel (ilma sisselogimiseta) edastatud isikuandmeid.
 6. Dextera.eu veebileht võib sisaldada linke ettevõtte partnerite, reklaamiettevõtete või muude seotud isikute/üksuste veebilehtedele ja/või nende veebilehtedelt. Pange tähele, et kolmandate osapoolte veebilehtedel, millele andmesubjektidel on juurdepääs lehe dextera.eu pakutavate linkide kaudu, on ka oma privaatsuspoliitika reeglid, mille eest ettevõte ei vastuta mingil viisil. Ettevõte soovitab andmesubjektidel enne isikuandmete sisestamist sellistele veebilehtedele lugeda nende veebilehtede privaatsuspoliitika reegleid.

II. ISIKUANDMETE KAITSE JA KASUTAMINE

 1. Juriidiliste isikute ja nende volitatud esindajate isikuandmeid töödeldakse raamatupidamise, turustamislepingute sõlmimise ja võetud kohustuste täitmise eesmärgil.
 2. Punktis 2.1 määratletud eesmärkidel töötleb ettevõte järgmisi juriidiliste isikute ja nende volitatud esindajate isikuandmeid:
  1. Volitatud esindaja ees- ja perekonnanimi
  2. Volitatud esindaja ametikoht
  3. Telefoninumber
  4. E-posti aadress
  5. Spetsiaalse vormi kaudu esitatud teate tekst.
 3. Andmesubjekt võib otseturundusteateid saada, kui juriidiline isik (volitatud esindaja) on nõustunud selliste teadete saamisega, välja arvatud juhul, kui teated saadetakse e-postiga. Viimasel juhul ei kohaldata nende privaatsuspoliitika reeglite tingimusi.
 4. Ettevõte kinnitab ja garanteerib siinkohal, et andmesubjekti edastatud isikuandmeid töödeldakse ainult Dextera.eu veebilehel kaupade/teenuste nõuetekohaseks tarnimiseks. Samuti kinnitab ja garanteerib ettevõte, et andmesubjekti edastatud isikuandmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil, tingimusel et andmesubjekt on selleks andnud oma nõusoleku ega ole oma nõusolekut tagasi võtnud.
 5. Ettevõte säilitab otseturunduse eesmärgil isikuandmeid kolme kalendriaasta jooksul alates selliste andmete esitamisest.
 6. Ettevõte ei avalda andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:
  1. Andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete avaldamiseks.
  2. Isikuandmed avalikustatakse ettevõtte partneritele, kes osutavad andmesubjekti poolt tellitud kaupade/teenuste nõuetekohase tootmise, transpordi, tarnimise, turustamisega seotud või muid teenuseid.
  3. Ettevõte võib avaldada andmesubjekti isikuandmeid ettevõtte nimel tegutsevatele andmetöötlejatele. Isikuandmeid saab siiski edastada ainult andmetöötlejatele, kes on sõlminud ettevõttega lepingud, või juhul, kui sõlmitud koostöölepingud näevad ette isikuandmete edastamise/saatmise ja kui vastav andmetöötleja suudab tagada selliste isikuandmete piisava kaitse.
  4. Kõigil muudel juhtudel võib andmesubjekti isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult vastavalt Leedu Vabariigi seadustele. Ettevõte peab taotluse korral avalikustama valitsussektori või õiguskaitseasutustele andmesubjekti isikuandmed.
  5. Vaatamata kõigile mõistlikele pingutustele andmesubjektide isikuandmete kaitsmisel, ei saa ettevõte tagada veebilehel andmete turvalist edastamist. Andmesubjekt võtab endale kõik andmete edastamise protsessidega seotud riskid. Isikuandmete saamisel kohaldab ettevõte rangeid andmesubjektide isikuandmete kaitse eeskirju ning kasutab tehnilisi ja korralduslikke vahendeid, et vältida volitamata juurdepääsu isikuandmetele.
  6. Ettevõtte veebileht võib koguda teatavat informatsiooni andmesubjekti külastuse kohta, näiteks: (i) interneti-protokolli (IP) aadress, mida andmesubjekt kasutab interneti teenuseks; (ii) andmesubjekti külastuse kuupäev ja kellaaeg ettevõtte veebilehel; (iii) muud veebilehed, mida andmesubjekt külastas ettevõtte veebilehte sirvides; (iv) andmesubjekti poolt kasutatav veebibrauser; (v) informatsiooni andmesubjekti arvuti operatsioonisüsteemi kohta; (vi) mobiilirakenduste versioonid; (vii) keele eelistused. Kui andmesubjekt kasutab mobiilsideseadet, võib veebileht koguda andmeid ka kasutatava mobiilseadme tüübi, selle sätete ja geograafiliste (pikkus- ja laiuskraadid) koordinaatide kohta. Seda infot kasutatakse ettevõtte veebilehe haldamiseks ja täiustamiseks, trendide analüüsimiseks ning ettevõtte toodete ja teenuste edasiarendamiseks. Andmesubjektid edastavad neid andmeid vabatahtlikult, kasutades ettevõtte teenuseid või sirvides ettevõtte veebilehte.

III. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

 1. Andmesubjektil on järgmised peamised õigused:
  1. Teada oma isikuandmete töötlemise kohta
  2. Tutvuda isikuandmete ja isikuandmete töötlemise korraga
  3. Ettevõtte poolt hallatava andmesubjekti isikuandmete parandamise või kustutamise taotlemine
  4. Keelduda isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisest.
 2. Kirjaliku taotluse esitamisel (koos isikut tõendava dokumendiga) on andmesubjektil õigus tutvuda ettevõtte valduses olevate ja töödeldavate isikuandmetega ning saada informatsiooni andmeallikate, kogutavate isikuandmete liigi kohta, andmetöötluse eesmärkide ja nende andmete saajate kohta. Ettevõte edastab nõutud andmed hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates andmesubjekti taotluse saamise päevast või esitab keeldumise põhjused samal viisil kui andmesubjekt võttis ühendust ettevõttega, välja arvatud juhul, kui andmesubjekt nõustus informatsiooni saamisega oma isikuandmete kohta muul ettevõtte poolt soovitatud viisil.
 3. Andmesubjekt võib esitada taotluse ettevõtte poolt kogutud isikuandmete vaatamiseks, muutmiseks või kustutamiseks e-posti aadressil teise@dextera.lt või tähitud kirjaga (aadress Jonavos St. 260, LT-44131 Kaunas, Leedu).
 4. Muude õiguste hulgas on andmesubjektil õigus keelduda oma isikuandmete esitamisest ja mitte nõustuda privaatsuspoliitika reeglitega. Sellisel juhul ei saa aga andmesubjekt Dextera.eu veebilehelt kaupu/teenuseid osta/tellida, kuna nõutavad isikuandmed võivad olla vajalikud andmesubjekti tellitud kaupade/teenuste nõuetekohaseks töötlemiseks ja käitlemiseks.
 5. Kaupade/teenuste üleandmise ja vastuvõtmise ajal võivad ettevõtte töötajad paluda andmesubjektil esitada isikut tõendav dokument, mida kasutatakse andmesubjekti isiku kinnitamiseks. Pange tähele, et sel juhul ei tehta isikut tõendava dokumendi koopiaid.
 6. Ettevõte kasutab sisemisi organisatsioonilisi ja tehnilisi vahendeid tagamaks, et Dextera.eu lehele andmesubjekti poolt edastatud isikuandmeid kaitstakse igasuguste ebaseaduslike toimingute eest, näiteks: (i) isikuandmete ebaseaduslik muutmine; (ii) isikuandmete avalikustamine; (iii) isikuandmete kustutamine; (iv) identiteedivargus; (v) pettus.
 7. Isikuandmete ebaseadusliku või mittenõuetekohase töötlemise kohta käivaid kaebusi menetleb Riiklik Andmekaitse Inspektsioon, mille peakontor asub aadressil: A. Juozapavičiaus 6, LT-09310 Vilnius, Leedu, www.ada.lt.

IV. LÕPPSÄTTED

 1. Andmesubjektid võivad Dextera.eu privaatsuspoliitika reegleid igal ajal vaadata ja välja printida. Andmesubjekte teavitatakse privaatsuseeskirjade tulevastest muudatustest ja/või täiendustest, esitades privaatsuspoliitika reeglite uue versiooni veebilehel Dextera.eu.
 2. Ettevõte ei vastuta ühegi ühenduse vea eest, mille tõttu ettevõtte veebilehe külastajatel või muudel isikutel pole juurdepääsu veebilehele või ettevõtte teenustele.
 3. Ettevõte ei saa garanteerida, et tema veebileht töötab pidevalt ilma vigade või tõrgeteta või et ettevõtte veebileht on täielikult kaitstud viiruste või muu pahavara eest. Andmesubjekti teavitatakse siinkohal sellest, et ta võtab enda kanda kõik riskid, mis on seotud andmesubjekti poolt loetud, alla laaditud või muul viisil saadud materjaliga ettevõtte veebilehte sirvides, ning et andmesubjekt vastutab talle või temale arvutisüsteemidele tekitatud kahju eest isiklikult.
 4. Andmesubjektid võivad ettevõttele esitada oma isikuandmete töötlemisega seotud päringuid või juhiseid ühel järgmistest viisidest: (i) sellise päringu või juhiste saatmine tähitud kirjaga (aadress Jonavos St. 260, LT-44131 Kaunas, Leedu) ); (ii) sellise päringu või juhiste saatmine e-posti aadressil teise@dextera.lt.

 

 

DEXTERA UAB KÜPSISTE KASUTAMISE REEGLID

Vastu võetud vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta

 1. Dextera.eu veebileht kasutab veebilehe külastajate eristamiseks küpsiseid (andmeanalüüsi tööriistu). Nii saame tagada, et saate terviklikke kaupu ja/või teenuseid ning sirvimine meie veebilehel muutub meeldivaks kogemuseks. Samuti aitavad küpsised meie veebilehte täiustada.
 2. Küpsiseid saab alla laadida ja salvestada andmesubjekti arvutisse või muusse seadmesse. Andmesubjekt võib vaadata müüja poolt salvestatud infot (s.o küpsiseid) ja kustutada kas kõik salvestatud küpsised või osa neist. Selle küpsiste kasutamise reeglitega nõustudes nõustub andmesubjekt automaatselt oma arvutisse/seadmesse alla laadima siin kirjeldatud küpsised. Andmesubjektil on õigus oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta, muutes oma brauseri seadeid. Pange siiski tähele, et sellisel juhul võivad mõned dextera.eu veebilehe funktsioonid olla kättesaamatud. Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid soovi korral võib andmesubjekt hõlpsalt muuta oma brauseri seadeid, et neid enam mitte aksepteerida. Seega on andmesubjektil õigus kustutada oma arvutist kõik või osa küpsistest või blokeerida küpsised, muutes oma brauseri seadeid. Tehnilistel põhjustel võib küpsiste blokeerimine põhjustada meie veebilehe teatud osade tõrkeid.
 3. Dextera.eu kasutab järgmiseid küpsiseid:
  Küpsis Kehtivuse aeg Kasutuse kategooria
  _ga 2 aastat Kasutajate eristamiseks. .
  _gid 24 tundi Kasutajate eristamiseks.
  _gat 1 minut Kasutatakse päringute piiramiseks
 4. Eelpool määratletud küpsiseid kasutatakse info edastamiseks elektrooniliste võrkude kaudu. Võite küpsised täielikult või osaliselt kustutada või blokeerida, muutes oma brauseri sätteid. Pange aga tähele, et sellisel juhul võib veebileht dextera.eu tõrkuda. Küpsised koguvad ka infot veebilehe liikluse kohta (s.o statistilist teavet) ja on mõeldud kasutaja sirvimisajaloo salvestamiseks ja andmesubjekti huvidele kõige paremini vastava sisu edastamiseks.
 5. Kui ostja külastab meie veebilehte, kogutakse osa infost automaatselt, kuna meie server peab andmesubjekti IP-aadressi ära tundma.
 6. Meie veebilehele sisenedes teavitatakse andmesubjekti, et siinkohal määratletud küpsised võidakse alla laadida andmesubjekti arvutisse/seadmesse. Veebilehe kasutamise jätkamisel loetakse, et andmesubjekt on nende küpsise kasutamise reeglitega nõustunud.
 7. Küpsised on väikesed andmemahud, mille veebileht andmesubjekti arvutisse paigutab. Veebilehtedel pole mälu. Erinevatel veebilehtedel või veebisaitidel sirvides ei tuvastata andmesubjekti ühe ja sama kasutajana. Küpsised võimaldavad veebilehtedel ära tunda andmesubjekti brauseri. Küpsiste peamine eesmärk on meeles pidada andmesubjekti eelistusi ja sätteid, nt. eelistatud sirvimiskeel. Küpsised aitavad tuvastada andmesubjekti ka pärast tema naasmist samale veebilehele ja viia selle sisu vastavusse nimetatud andmesubjekti isiklike vajadustega. Küpsiseid ei saa kasutada programmide käivitamiseks ega viiruste arvutisse allalaadimiseks. Küpsised on mõeldud andmesubjektile ja neid saab lugeda ainult selle domeeni veebiserver, kes saatis vastava küpsise andmesubjektile. Küpsiste üks olulisemaid eesmärke on muuta ostjale sirvimine mugavamaks ja säästa talle väärtuslikku aega (nt kui andmesubjekt kasutab või sirvib veebilehte isiklikeks vajadusteks, aitavad küpsised veebilehel mäletada konkreetset infot kasutaja naasmisel). Küpsised on lihtne viis andmesubjektile kõige olulisema info esitamiseks ja sirvimise meeldivaks ja ajakulu säästvaks kogemuseks muutmiseks. Veebilehele naastes võib andmesubjekt leida varem edastatud info ja seega on tal teatavate veebilehel olevate funktsioonide kasutamine lihtsam.
 8. Küpsised võivad olla mitut tüüpi ja erineva kasutusega. Neid võib liigitada mitmesse kategooriasse sõltuvalt nende kasutamisest, kehtivusest ja asukohast veebilehel, nagu on määratletud käesolevate reeglite punktis 3. Andmete töötlemine küpsiste abil ei võimalda otseselt ega kaudselt paljastada andmesubjekti isikut.
 9. Meie veebileht kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:
  1. Tehnilised küpsised: Püüame pakkuda meie veebilehte sirvivatele kasutajatele tehnoloogiliselt arenenud ja kasutajasõbraliku veebilehte, mis vastab automaatselt kasutajate vajadustele ja soovidele. Nende eesmärkide saavutamiseks kasutame tehnilisi küpsiseid, mis on vajalikud veebilehe korrektseks toimimiseks ja võimaldavad kasutajatel seda hõlpsalt sirvida.
  2. Funktsionaalsed küpsised: Kasutame funktsionaalseid küpsiseid, et meelde jätta andmesubjekti eelistusi ja aidata tal meie veebilehte tõhusamalt kasutada (nt funktsionaalsed küpsised tagavad, et veebileht salvestab andmeid andmesubjekti eelistatud keeles, mistahes otsingud või vaated ning ettevõtte poolt pakutavad kaubad/teenused). Kuigi need küpsised pole meie veebilehe korrektseks toimimiseks hädavajalikud, lisavad need siiski rohkem võimalusi ja muudavad sirvimise ostjale meeldivaks kogemuseks.
  3. Analüütilised küpsised:kasutame analüütilisi küpsiseid, mis aitavad meil mõista, kuidas andmesubjektid veebilehte kasutavad, meie veebilehe populaarsemate ja nõrkade kohtade avastamiseks, meie veebilehe optimeerimiseks ja parendamiseks ning väljaarendatud lahenduste tutvustamiseks. Kogume andmeid andmesubjekti vaadatud lehtede kohta, andmesubjekti kasutatava platvormi tüübi, kuupäeva ja kellaaja, klikkide arvu, hiire liikumise ja sirvimistegevuse, märksõnade ja muude andmesubjekti poolt veebilehele sirvimise ajal sisestatud teksti kohta. Samuti kasutame analüütilisi küpsiseid reklaami parendamiseks, analüüsides kasutaja käitumist ja pakkudes veebireklaamiettevõtetele anonüümseid andmeid. Kuna kogu kogutud info on anonüümne, ei saa ettevõte andmesubjekti tuvastada.
  4. Ärilised küpsised: teistele veebilehtedele reklaamide paigutamisel kasutame ärilisi küpsiseid. Manustatud linkidega reklaame kuvatakse vastavalt kasutaja sirvimise suundumustele kogutud infole.
 10. Küpsiseid säilitatakse mitte kauem kui 6 (kuus) kuud pärast andmesubjekti viimast külastust.
 11. Nende andmehaldusvahendite eesmärgid on tagada kvaliteetne sirvimine, aidata meil jälgida meie veebilehe või selle eraldi osade liiklust, mõista kasutajate voogu, parandada oma veebilehte ja veebiteenuseid ning rahuldada paremini külastajate vajadusi meie veebilehel.
 12. Küpsiseid ei kasutata meie klientide isikuandmete säilitamiseks ega kogumiseks.
 13. Veebilehe korrektseks toimimiseks vajalike küpsiste salvestamisel ei edastata infot kolmandatele isikutele, välja arvatud meie partnerid, kes pakuvad meile IT-teenuseid.

Kas olete huvitatud meie toodetest? Lisainfo saamiseks pöörduge meie ekspordiosakonna poole.

Võtke ühendust
Scroll Up