Privātuma politika

DEXTERA UAB PRIVĀTUMA POLITIKA
Pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti

I.          VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 1. Dextera.eu Privātuma politikā ir atrunāti galvenie noteikumi par personas datu vākšanu, to glabāšanu un apstrādi, kad Datu subjekts izmanto Dextera.eu sniegtos pakalpojumus.
 2. Šīs Privātuma politikas nolūks – Datu subjekta personas, kura pārlūko Dextera.eu vietni, datu aizsardzība no nelikumīgas izmantošanas.
 3. Tiek uzskatīts, ka Datu subjekti ir iepazinušies ar šo Privātuma politiku brīdī, kad viņi piekrīt Noteikumiem un nosacījumiem, ka šī Privātuma politika ir pakalpojuma neatņemama sastāvdaļa, kad klients iesniedz noteiktu informāciju vai aizpilda pirkuma pasūtījuma veidlapu.
 4. Šīs Privātuma politikas nolūks ir regulēt personas datu apstrādi Dextera.eu vietnē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Lietuvas Republikas Likumu par personas datu tiesisko aizsardzību un citiem saistītajiem likumiem.
 5. Uzņēmums vāc personas datus, kurus Datu subjekti brīvprātīgi sniedz, izmantojot e-pastu vai izmantojot mūsu vietni (bez pierakstīšanās).
 6. Vietnē dextera.eu var būt saites uz un/vai no Uzņēmuma partneru-(iem), reklāmas uzņēmumu(-iem) vai citu saistītu personu/organizāciju vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka trešo personu vietnēm, kurām Datu subjekti var piekļūt, izmantojot saites, kas sniegtas vietnē dextera.eu, ir arī savas privātuma politikas, par kurām Uzņēmums nekādā veidā nav atbildīgs. Uzņēmums nopietni iesaka Datu subjektiem pirms jebkādu personas datu ievadīšanas šādās vietnēs, izlasīt atbilstošo vietņu privātuma politikas.

II.        PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN LIETOŠANA

 1. Juridisko personu un to pilnvaroto pārstāvju personas dati tiek apstrādāti grāmatvedības nolūkos, lai noslēgtu izplatīšanas līgumus un izpildītu saistības.
 2. Šīs regulas 2.1. punktā noteiktajiem nolūkiem Uzņēmums apstrādā sekojošos juridisko personu un to pilnvaroto pārstāvju personas datus:
  1. Pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds;
  2. Pilnvarotā pārstāvja ieņemamais amats;
  3. Tālruņa numurs;
  4. E-pasta adrese;
  5. Ziņojuma teksts, kas tika iesniegts, izmantojot īpašu veidlapu.
 3. Ja juridiska persona (pilnvarotais pārstāvis) ir piekritusi saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, Datu subjekts var saņemt šādus paziņojumus, izņemot gadījumus, kad paziņojumi tiek nosūtīti pa e-pastu. Pēdējā gadījumā šie Privātuma politikas noteikumi un nosacījumi nav piemērojami.
 4. Uzņēmums līdz ar šo apņemas un garantē, ka Datu subjekta Dextera.eu vietnē sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai preču/pakalpojumu pienācīgai piegādei. Uzņēmums arī apliecina un garantē, ka Datu subjekta sniegtie personas dati tiks izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, ja Datu subjekts ir devis savu piekrišanu un nav to atsaucis.
 5. Pēc tam, kad personas dati tika iesniegti, Uzņēmums tieša mārketinga nolūkā glabā šādus datus trīs kalendāros gadus.
 6. Uzņēmums neizpauž Datu subjekta personas datus trešajām personām, izņemot sekojošos gadījumus:
  1. Datu subjekts ir devis savu piekrišanu atklāt savus personas datus.
  2. Personas dati tiek atklāti Uzņēmuma partneriem, kas sniedz ražošanas, pārvadāšanas, piegādes, izplatīšanas vai citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar Datu subjekta pasūtīto preču / pakalpojumu atbilstošu piegādi.
  3. Uzņēmums var atklāt Datu subjekta personas datus datu apstrādātājiem, kas darbojas Uzņēmuma vārdā. Tomēr personas datus var atklāt tikai tiem Datu apstrādātājiem, kuri ir noslēguši līgumus ar Uzņēmumu, vai gadījumos, kad noslēgtajos sadarbības līgumos ir noteikta personas datu izpaušana/sniegšana, un attiecīgais Datu apstrādātājs var nodrošināt šādu personas datu pienācīgu aizsardzību;
  4. Visos citos gadījumos Datu subjekta personas datus trešajām personām var atklāt tikai, kā noteikts Lietuvas Republikas likumdošanā. Uzņēmumam pēc pieprasījuma ir jāatklāj Valdības vai tiesībaizsardzības iestādēm Datu subjekta personas dati.
  5. Neskatoties uz visiem iespējamiem pasākumiem, lai aizsargātu Datu subjektu personas datus, Uzņēmums nevar garantēt drošu datu pārsūtīšanu tīmekļa vietnē. Datu subjekts uzņemas visus riskus, kas saistīti ar jebkādiem datu pārsūtīšanas procesiem. Saņemot personas datus, Uzņēmums piemēro stingrus noteikumus par Datu subjektu personas datu aizsardzību un izmanto tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi personas datiem.
  6. Uzņēmuma vietne var apkopot noteiktu informāciju par Datu subjekta apmeklējumu, piemēram: (i) interneta protokola (IP) adrese, kuru Datu subjekts izmanto piekļuvei internetam; (ii) dati par datumu un laiku, kad Datu subjekts apmeklēja Uzņēmuma tīmekļa vietni; (iii) informāciju par citām vietnēm, kuras Datu subjekts apmeklējis, pārlūkojot Uzņēmuma vietni; (iv) kādu pārlūku izmanto Datu subjekts; (v) informācija par Datu subjekta datora operētājsistēmu; (vi) mobilo lietotņu versijas; (vii) Valodas izvēles. Ja datu subjekts izmanto mobilo ierīci, vietne var arī apkopot datus par izmantotās mobilās ierīces veidu, tās iestatījumiem un ģeogrāfiskajām (garuma un platuma) koordinātēm. Šī informācija tiek izmantota Uzņēmuma tīmekļa vietnes administrēšanai un uzlabošanai, tendenču analīzei un Uzņēmuma produktu un pakalpojumu turpmākai pilnveidošanai. Datu subjekti šos datus sniedz brīvprātīgi, izmantojot uzņēmuma pakalpojumus vai pārlūkojot Uzņēmuma tīmekļa vietni.

III.      DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

 1. Datu subjektam ir šādas pamattiesības:
  1. Zināt par viņa personas datu apstrādi;
  2. Iepazīties ar personas datiem un personas datu apstrādes kārtību;
  3. Lūgt veikt izmaiņas vai dzēst Datu subjekta personas datus, ko apstrādāja Uzņēmums;
  4. Atteikties sniegt piekrišanu personas datu apstrādei.
 2. Iesniedzot rakstisku pieprasījumu (ar pievienotu dokumentu, kas apliecina viņa identitāti), Datu subjektam ir tiesības iepazīties ar Uzņēmuma rīcībā esošajiem un apstrādātajiem personas datiem un saņemt informāciju par personas datu avotiem, to veidu, datu apstrādes nolūku un šādu datu saņēmējiem. Uzņēmums piestāda pieprasīto informāciju ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad saņemts Datu subjekta pieprasījums, vai arī norāda atteikuma iemeslus sniegt šādus datus, tādā pašā veidā, kā Datu subjekts sazinājās ar Uzņēmumu, ja vien Datu subjekts nav piekritis datu saņemšanai par viņa personas datiem, izmantojot citus Uzņēmuma ieteiktos līdzekļus.
 3. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu aplūkot, rediģēt vai dzēst savus personas datus, ko Uzņēmums ir apkopojis, pa e-pastu, nosūtot pieprasījumu uz teise@dextera.lt vai ierakstītā vēstulē (adrese: Jonavos iela 260, LT-44131 Kauņa, Lietuva).
 4. Starp citām tiesībām, Datu subjektam ir tiesības atteikties sniegt savus personas datus un nepiekrist privātuma politikai. Tomēr tādā gadījumā Datu subjekts nevarēs iegādāties/pasūtīt preces/pakalpojumus Dextera.eu vietnē, jo pieprasītie personas dati varētu būt nepieciešami, lai pareizi apstrādātu un izpildītu Datu subjekta pasūtītās preces/pakalpojumus.
 5. Preču/pakalpojumu piegādes un saņemšanas laikā Uzņēmuma darbinieki var lūgt Datu subjektu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kas tiks izmantots, lai apstiprinātu Datu subjekta identitāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādā gadījumā personu apliecinoša dokumenta kopijas netiks izgatavotas.
 6. Uzņēmums izmanto iekšējus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, lai nodrošinātu, ka personas dati, kurus Datu subjekts ir sniedzis vietnē Dextera.eu, tiek aizsargāti pret jebkādām nelikumīgām darbībām, piemēram: (i) nelikumīgām personas datu izmaiņām; (ii) personas datu izpaušanu; (iii) personas datu dzēšanu; (iv) identitātes zādzību; (v) krāpšanu.
 7. Sūdzības par nelikumīgu vai nepareizu personas datu apstrādi izskata Valsts datu aizsardzības inspekcija, kuras galvenā pārvalde atrodas pēc adreses: A. Juozapavičiaus iela 6, LT-09310 Viļņa, Lietuva, www.ada.lt.

IV.      NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 1. Datu subjekti jebkurā laikā var apskatīt un izdrukāt Privātuma politiku vietnē Dextera.eu. Datu subjekti tiks informēti par visām turpmākajām Privātuma politikas izmaiņām un/vai papildinājumiem, paziņojot par jauno Privātuma politikas versiju Dextera.eu vietnē.
 2. Uzņēmums nav atbildīgs par savienojuma kļūdām, kuru dēļ Uzņēmuma vietnes apmeklētāji vai citas personas nespēj piekļūt vietnei vai izmantot Uzņēmuma pakalpojumus.
 3. Uzņēmums nevar garantēt, ka tā vietne darbosies nepārtraukti bez jebkādām kļūmēm vai darbības traucējumiem, vai ka Uzņēmuma vietne būs pilnībā aizsargāta pret vīrusiem vai citu ļaunprogrammatūru. Līdz ar šo Datu subjekts tiek informēts, ka viņš uzņemas visus riskus, kas saistīti ar materiāliem, kurus Datu subjekts ir lasījis, lejupielādējis vai kā citādi saņēmis, pārlūkojot Uzņēmuma tīmekļa vietni, un ka Datu subjekts ir personīgi atbildīgs par visiem viņam vai viņa datorsistēmai nodarītajiem zaudējumiem.
 4. Datu subjekti var iesniegt uzņēmumam savus pieprasījumus vai instrukcijas, kas saistītas ar personas datu apstrādi, vienā no šeit pieminētājiem veidiem: (i) nosūtīt šādu pieprasījumu vai norādījumus ierakstītā vēstulē (adrese: Jonavos iela 260, LT-44131 Kaunas, Lietuva); (ii) nosūtīt šādu pieprasījumu vai norādījumus pa e-pastu uz teise@dextera.lt.

 

 

DEXTERA UAB SĪKDATŅU POLITIKA

Pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti

 1. Vietne dextera.eu izmanto Sīkdatnes (datu analīzes rīkus), lai šķirotu vietnes apmeklētājus. Tādā veidā mēs varam nodrošināt, ka saņemat plašu preču un/vai pakalpojumu klāstu, un jūsu pārlūkošana mūsu vietnē kļūst par patīkamu pieredzi. Sīkdatnes mums arī palīdz uzlabot mūsu vietni.
 2. Sīkdatnes var tikt lejupielādētas un saglabātas Datu subjekta datorā vai citā ierīcē. Datu subjekts var apskatīt informāciju (t.i., Sīkdatnes), ko izvieto Pārdevējs, un var izdzēst visas vai daļu no reģistrētajām Sīkdatnēm. Piekrītot šai Sīkdatņu politikai, Datu subjekts automātiski piekrīt savā datorā/ierīcē lejupielādēt šeit aprakstītās Sīkdatnes. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, mainot pārlūka iestatījumus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka šādā gadījumā dažas no dextera.eu vietnes funkcijām var kļūt nepieejamas. Lielākā daļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem Sīkdatnes, bet, ja Datu subjekts to vēlas, viņš var viegli mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai to vairs nedarītu. Tādējādi Datu subjektam ir tiesības izdzēst visas Sīkdatnes vai Sīkdatņu daļu no sava datora vai bloķēt Sīkdatnes, mainot sava pārlūka iestatījumus. Tehnisku iemeslu dēļ Sīkdatņu bloķēšana var izraisīt dažu mūsu vietnes sadaļu darbības traucējumus.
 3. Dextera.eu izmanto sekojošās Sīkdatnes:
  Sīkdatnes Derīguma termiņš Lietošanas kategorija
  _ga 2 gadi Izmanto, lai atšķirtu lietotājus.
  _gid 24 stundas Izmanto, lai atšķirtu lietotājus.
  _gat 1 minūte Izmanto, lai droselētu pieprasījuma ātrumu.
 4. Iepriekš noteiktās Sīkdatnes tiek izmantotas informācijas pārsūtīšanai, izmantojot elektroniskos tīklus. Varat izdzēst vai bloķēt visas šīs Sīkdatnes vai daļu no tām, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka šādā gadījumā dextera.eu vietne var nedarboties atbilstošā veidā. Sīkdatnes arī vāc informāciju par vietņu trafiku (t.i., statistisko informāciju), un tās ir paredzētas, lai saglabātu lietotāja pārlūkošanas vēsturi un piegādātu saturu, kas vislabāk atbilst Datu subjekta interesēm.
 5. Kad pircējs apmeklē mūsu vietni, daļa informācijas tiek savākta automātiski, jo mūsu serverim ir jāatpazīst Datu subjekta IP adrese.
 6. Ieejot mūsu vietnē, Datu subjekts tiek informēts, ka šeit noteiktās Sīkdatnes var tikt lejupielādētas Datu subjekta datorā/ierīcē. Turpinot izmantot vietni, tiek uzskatīts, ka Datu subjekts ir pieņēmis šo Sīkdatņu politiku.
 7. Sīkdatnes ir nelieli datu apjomi, kurus vietne ievieto Datu subjekta datorā. Vietnēm nav atmiņas. Pārlūkojot dažādas tīmekļa lapas vai vietnes, Datu subjekts netiek identificēts kā viens un tas pats lietotājs. Sīkdatnes ļauj vietnēm atpazīt Datu subjekta pārlūku. Sīkdatņu galvenais darbības nolūks ir atcerēties Datu subjekta preferences un iestatījumus, piem., vēlamā pārlūkošanas valoda. Sīkdatnes arī palīdz atpazīt Datu subjektu pēc viņa atgriešanās tajā pašā tīmekļa vietnē un pielāgot tās saturu, lai tas atbilstu minētā Datu subjekta personīgajām preferencēm. Sīkdatnes nevar izmantot, lai izpildītu programmu vai lejupielādētu vīrusu datorā. Sīkdatnes ir paredzētas Datu subjektam, un tās var lasīt tikai tā domēna tīmekļa serveris, kurš Datu subjektam ir nosūtījis attiecīgās Sīkdatnes. Viens no Sīkdatņu svarīgākajiem nolūkiem ir padarīt pārlūkošanu pircējam ērtāku un ietaupīt viņam dārgo laiku (piemēram, ja Datu subjekts izmanto vai pārlūko vietni personiskām vajadzībām, Sīkdatnes palīdz vietnei atcerēties konkrētu informāciju pēc lietotāja atgriešanās). Sīkdatnes ir vienkāršs veids, kā sniegt Datu subjektam visatbilstošāko informāciju un padarīt pārlūkošanu patīkamu un laiku taupošu. Pēc atgriešanās tīmekļa vietnē Datu subjekts var atrast iepriekš sniegto informāciju un tādējādi vieglāk izmantot noteiktas tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas.
 8. Sīkdatnes var iedalīt pēc vairākiem veidiem un izmantošanas. Tās var iedalīt vairākās kategorijās atkarībā no to izmantošanas, derīguma termiņa un atrašanās vietas tīmekļa vietnē, kā noteikts šīs regulas 3. pantā. Datu apstrāde, izmantojot Sīkdatnes, neļauj tieši vai netieši atklāt Datu subjekta personisko identitāti.
 9. Mūsu vietne izmanto šādus Sīkdatņu veidus:
  1. Tehniskās Sīkdatnes: Mēs esam apņēmušies lietotājiem, kas pārlūko mūsu vietni, piegādāt tehnoloģiski modernu un lietotājam draudzīgu vietni, kas automātiski atbilst minēto lietotāju vajadzībām un vēlmēm. Lai sasniegtu šos mērķus, mēs izmantojam tehniskās Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas vietnes pareizai darbībai un ļauj lietotājiem to viegli pārlūkot.
  2. Funkcionālās sīkdatnes: mēs izmantojam funkcionālās Sīkdatnes, lai iegaumētu Datu subjekta izvēles un palīdzētu viņam efektīvi izmantot mūsu vietni (piemēram, funkcionālās Sīkdatnes nodrošina, ka vietne saglabā datus, visus meklējumus vai skatus, kā arī Uzņēmuma piedāvātās preces/pakalpojumus Datu subjekta vēlamajā valodā). Lai arī šīs Sīkdatnes nav būtiskas mūsu tīmekļa vietnes pareizai darbībai, tās tomēr piešķir papildu iespējas un padara pārlūkošanu pircējam patīkamāku.
  3. Analītiskās Sīkdatnes: mēs izmantojam analītiskās Sīkdatnes, lai palīdzētu mums saprast, kā Datu subjekti izmanto tīmekļa vietni, atklātu mūsu vietnes populārākās un vājās vietas, optimizētu un uzlabotu mūsu vietni un turpinātu ieviest uzlabotus risinājumus. Mēs arī apkopojam datus par lapām, kuras Datu subjekts ir apskatījis, datus par Datu subjekta izmantotās platformas veidu, datumu un laiku, klikšķu skaitu, peles pārvietošanu un pārlūkošanas darbību, datus par atslēgvārdiem un citiem tekstiem, ko Datu subjekts ir ievadījis tīmekļa vietnē pārlūkošanas sesijas laikā. Analītiskās Sīkdatnes mēs izmantojam arī, lai uzlabotu reklāmu, analizētu lietotāju uzvedību un piegādātu tiešsaistes reklāmas uzņēmumiem anonīmus datus. Tā kā visa apkopotā informācija ir anonīma, Uzņēmums nevar identificēt Datu subjektu.
  4. Komerciālās sīkdatnes: mēs ievietojam reklāmas Sīkdatnes, izvietojot reklāmas citās vietnēs. Reklāmas ar iegultām saitēm tiek rādītas, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota lietotāja pārlūkošanas iestatījumos.
 10. Sīkdatnes tiek glabātas ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc pēdējā Datu subjekta apmeklējuma.
 11. Šo datu pārvaldības rīku nolūks – nodrošināt augstas kvalitātes pārlūkošanu, palīdzēt mums izsekot mūsu vietnes vai tās atsevišķo daļu trafikam, izprast lietotāju plūsmas, uzlabot mūsu vietni un tiešsaistes pakalpojumus un sniegtu labāku pozitīvo pieredzi mūsu vietnes apmeklētājiem.
 12. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai saglabātu vai apkopotu mūsu klientu personas datus.
 13. Informācija trešajām personām, izņemot mūsu partnerus, kuri mums sniedz IT pakalpojumus, saglabājot Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas vietnes pareizai darbībai, netiek sniegta.

 

Vai jūs interesē mūsu produkcija? Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar mūsu eksporta nodaļu.

Sazināties
Scroll Up